Vairuotojų papildomo mokymo kursai

 

Papildomą vairuotojų mokymą turi atlikti pradedantieji vairuotojai, pažeidę Kelių eismo taisyklių, reikalavimą(-us), susijusį(-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis, taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Papildomą vairuotojų mokymą turi atlikti ir motorinių transporto priemonių vairuotojai, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

 

Pradedantieji vairuotojai mokymo įstaigoje privalo:

 

  • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą(-us) KET pažeidimą(-us), už kurį(-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė; 
  • baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą; 
  • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psihologijos kursą; 
  • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone; 
  • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Atvykstant reikalingi dokumentai:

 

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
  • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė; 
  • vairuotojo pažymėjimas (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą(-us), už kurį(-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti). 
  • Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią pateikti jo padaryto(-ų) KET pažeidimo(-ų) aprašą.

Pažeidimo(-ų) aprašas turi turėti šias dalis:

 

1. įvadą, kuriame aprašomos KET pažeidimo(-ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė, situacija (gali būti schema));

2. pažeidimo vertinimą (pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo(-ų) komentarą, pažeidimo(-ų) vertinimą(-us));

3. išvadas ir pasiūlymus (nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, nuožiūra su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija);

4. informacijos šaltinius (nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo(-ų) aprašą);

5. priedus (pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu(-ais));

 

Pažeidimo(-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210 x 297 mm) lape. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo(-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo(-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo(-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.

KET pažeidimo aprašo forma (užpildoma ranka)

KET pažeidimo aprašo formos pildymo pavyzdys

  

Kursai vyksta: Tilžės 103 g. Šiauliuose.

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymo kursus telefonu 8 616 499 87 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Už papildomą mokymą atsakingas asmuo – Vitalija Matulevičienė. Tel.: 8 616 49987

Baigusiems papildomo mokymo kursus, vairavimo mokykla išduoda papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

Kursų kaina 100 EUR